O nás

Družstvo Agricola Bylany, Lány čp. 97, obhospodařuje 1515 ha zemědělské půdy, z toho 1506 ha orné půdy a 9 ha luk, rozkládajících se na 14 katastrálních územích v okrese Chrudim a zčásti v okresu Pardubice. Nachází se v Pardubickém kraji západně od města Chrudim. Část pozemků leží v rovině, nadmořská výška je v nejnižší části 260 m, zbytek se nachází ve zvlněném terénu o nejvyšší nadmořské výšce 400 m. Pozemky družstva leží v klimatické oblasti B – mírně teplá a v okrsku B 3 – mírně teplý s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,2°C, padesátiletý průměr ročních srážek je 662 mm. Průměrná teplota za vegetaci (4. – 9. měsíc) je 14,4°C, průměrné srážky za vegetaci (4. – 9. měsíc) je 396 mm.

Struktura pěstovaných plodin:
- pšenice ozimá,
- kukuřice na zrno,
- námelové žito,
- řepka ozimá,
- cukrovka.

Majetek družstva – kmenové jmění 19,5 mil. Kč. Roční obrat cca 50 mil. Kč. Statutárním orgánem družstva je představenstvo družstva, které má 7 členů. Na chod družstva dohlíží kontrolní komise, která má 3 členy.

Půda, na které družstvo hospodaří je z převážné části pronajatá od vlastníků, členů i nečlenů družstva, obcí, Pozemkového fondu ČR a cca 120 ha družstvo vlastní. Výše nájmu je odvislá od kvality pozemků – sazeb bonitně půdních ekologických jednotek, dle platné vyhlášky a u členů družstva je odvislá dle velikosti členského vkladu do družstva, přepočteného na finanční hodnotu vloženého živého a mrtvého inventáře.

Družstvo má v současné době 198 členů, 18 stálých zaměstnanců. Sezónními pracemi jsou dočasně přibírány další pracovní síly. Družstvo ve vlastní režii provozuje posklizňovou linku na obilí a námel a celou síť skladovacích prostorů, dále výrobnu krmných směsí a čerpací stanici PHM.

Nemovitý majetek družstva:
- středisko mechanizace Bylany,
- středisko chovu prasat Bylany,
- středisko živočišné výroby Lány,
- posklizňová linka a výrobna krmných směsí Nový Dvůr u Heřmanova Městce,
- posklizňová linka BIOS Skupice,
- teletník Morašice.

Movitý majetek družstva:
- traktory,
- sklízecí mlátičky,
- stroje na zpracování půdy, setí, chemickou ochranu porostů.

Nemovité i movité prostředky družstva jsou za úplatu pronajaty podnikatelům a fyzickým osobám, kteří zajišťují potřebné sezónní práce, v první řadě pro potřeby družstva, ale i pro ostatní subjekty. V případě zájmu o pronájem jak nemovitostí, tak mechanizace větším počtem podnikatelů, pronajme se tomu podnikateli, který nabídne formou dražby nejvyšší finanční částku za roční pronájem požadovaného stroje. Úhrada za provedenou práci je dle ceníku prací, který je průběžně aktualizován a schvalován představenstvem družstva. Dle platného ceníku jsou fakturovány i práce provedené na strojích, které jsou v osobním vlastnictví podnikatelů.

Systém řízení družstva
Nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí předsedu, místopředsedu, členy představenstva družstva, předsedu kontrolní komise a členy kontrolní komise. Každý člen má na členské schůzi pouze jeden hlas, bez ohledu na vložený majetek. Minimální členský vklad je 50.000,- Kč. Další náležitosti týkajících se chodu družstva a volba orgánů družstva upravují stanovy.


Naše nabídka

  • Pro dodavatele - Provádíme chemickou ochranu u těchto rostlin: řepka olejka - aplikaci provádíme v době květu a před sklizní kukuřice - provádíme postř...

Poslední aktuality

20.12. 2019

Změna ceny obědů od 1. 1. 2020 více info zde....více »


7.11. 2018

Provozní doba kompostárny BRO zde ....více »


1.03. 2017

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u sprá...více »


16.03. 2016

Informace pro vlastníky pozemků zde....více »