Historie

Zemědělské družstvo v Bylanech vzniklo v roce 1950, kdy v souladu s politikou strany a vlády se začali někteří zemědělci po vzoru sovětských kolchozníků sdružovat do zemědělských družstev. Větší sedláci byli z obce vystěhováni a jejich pozemky byly předány k obdělávání státním statkům. V Bylanech vzniklo družstvo I.typu, které vlastnilo pouze některé zemědělské nářadí, ale hospodařil si každý na svém.

Rok 1953 - JZD Bylany
Od 1. ledna 1953 vzniklo v Bylanech Jednotné zemědělské družstvo III. typu. Zvířata byla svedena do větších stájí a na polích se pracovalo společně. Družstvo hospodařilo zhruba na polovině katastru, tj. asi na 160 ha zemědělské půdy. Na druhé polovině hospodařily Státní statky.

Vykonaná práce jednotlivých členů družstva se ohodnocovala pracovními jednotkami. Počet pracovních jednotek byl družstevníkovi přiznán podle vykonané práce. Koncem roku se zisk družstva po odpočtu 20% do nedělitelného fondu podělil celkovým množstvím přiznaných jednotek a tím vznikla jejich hodnota. Prvním rokem byla hodnota pracovní jednotky 5,20 Kčs. Denně si družstevník vydělával 1,5 až 2,5 pracovní jednotky. Když uvážíme, že v roce 1953 byla měnová reforma, byl takovýto příjem za práci v družstvu velmi skromný. Měsíčně byly vypláceny zálohy na pracovní jednotky v hodnotě 50% předpokládané výše. Postupně se jejich hodnota zvyšovala až na 26,- korun a to v roce 1959. Po vyúčtování roku byl zbytek jednorázově doplacen.

Družstvo se postupně vybavovalo nejnutnější mechanizací. V té době působila v Bylanech i traktorová stanice STS, která ve formě služeb zajišťovala základní obdělávání půdy. Prvním předsedou tohoto družstva byl Josef Musil, dále pak Oldřich Kučera a František Málek. Kanceláře družstva byly v čp. 8 u Petráňů.

Rok 1960 - JZD Přátelství Bylany
V roce 1960 se sloučila družstva Bylany a Lány. Současně byly zrušeny i státní statky v obou vesnicích. Na všech pozemcích KU Bylany a Lány začalo hospodařit sloučené družstvo Přátelství, které obhospodařovalo cca 600 ha r.p.

Po státních statcích JZD převzalo kancelář v budově čp. 7 u Radoušů. Prvním předsedou družstva byl Josef Jirásek z Lánů. V roce 1961 a 1962 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a v té době byl předsedou František Grof. Po návratu z Vysoké školy se již inženýr Josef Jirásek znova ujal funkce předsedy. Po roce 1968 byl předsedou zvolen ing. František Kopecký.

V Lánech byla zahájena výstavba celého areálu živočišné výroby. V hospodářských objektech byly umístěny dílny a garáže pro mechanizaci. V Bylanech družstvo navázalo na tradici chovu plemenných prasat a vybudovalo celé středisko. Chov plemenných prasat byl nejvýraznějším zdrojem příjmu družstva. Protože družstvo hospodařilo na velmi úrodných pozemcích, byla struktura plodin pestrá. Mimo pěstování základních plodin, tj. cukrovky, obilovin, luštěnin a pícnin, se pěstovala i polní zelenina na semeno.

Začalo se s pěstováním námele. Spolupracovalo se se Šlechtitelskou stanicí Úhřetice, zejména s p. Zadražilem a Amlerem. Jejich vyšlechtěné odrůdy byly zasety jako srovnávací pokus a v příštím roce se mohlo set na větší plochu, což přinášelo dobré výnosy a kvalitu obilovin. Dále jsme navázali kontakt s Vysokou školou zemědělskou v Praze - profesor Petr a v Nitře - akademik Emil Špaldoň.

Do roku 1962 byly odměny družstevníků vypočítávány dle odpracovaných jednotek. V této době neplatili družstevníci zdravotní ani sociální pojištění. V roce 1962 byla zavedena pevná peněžní odměna a družstevníci měli práva a povinnosti jako v ostatních odvětvích národního hospodářství.

Rok 1975 - JZD 1. MÁJ Bylany
Od 1.1. 1975 byla sloučena stávající družstva Stolany-Skupice-Bylany. Celková výměra tohoto družstva byla 2500 ha s 550 členy. Družstvo obhospodařovalo pozemky v KU Bylany, Lány, Morašice, Janovice, část Zbyhněvic, Skupice, Stolany, Sobětuchy, Chrudim Vrcha, Rabštejnská Lhota a Smrkův Týnec. Sídlem družstva zůstaly Bylany. Hospodářské středisko zůstalo v Bylanech a ve Stolanech. Předsedou nově složeného družstva se stal Arnošt Buřval ze Stolan. Dalším předsedou byl zvolen ing. František Mikan ze Stolan. V Bylanech bylo vedení družstva, mechanizační středisko a areál chovu plemenných prasat. V ostatních obcích zůstaly některé další provozy.

Rostlinná výroba: mimo základní plodiny se rozšířilo pěstování česneku až na 30 ha. Heřmánek se pěstoval na 15-30 ha, rovněž námel se rozšířil až na 100-150 ha. Vedlejší výroba byla ve sklenících ve Stolanech. Zelenina, jak polní, tak ve sklenících se pěstovala ve spolupráci s Výzkumným ústavem zelinářským v Olomouci.

Ostatní činnosti: v budově kanceláří v Bylanech byla zřízena jídelna spojená s porážkou prasat. Specialitou byla možnost družstevníků předat vykrmeného vepře do družstevní porážky. Po ocenění si mohl družstevník postupně (každý týden) odebírat potřebné maso nebo masné výrobky.

Výroční členské schůze byly konány, vzhledem k vysokému počtu členů, ve větších sálech v okolí. Součástí výročních schůzí byly i kulturní pořady. Každý čtvrtý rok měl člen družstva nárok na rekreaci. Výměnné rekreace byly organizované s LPG Hinsdorf NDR. Každým rokem byly pořádány zájezdy do družstev na Moravě - Bánov nebo na Slovensku - Prievidza. Mimo to se zajišťovaly návštěvy divadel. V Kulturním domě v Bylanech se rovněž pořádaly různé programy.

Začátkem roku 1990 se zástupci bývalého družstva Skupice rozhodli oddělit od stávajícího družstva a hospodařit samostatně. Po delších jednáních se oddělili i Stolanští, a tak v Bylanech vzniklo zcela nové družstvo.

Rok 1990 - Družstvo Agricola
Po roce 1990 byla provedena transformace stávajícího družstva. Nová forma - DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ - se tvořilo podle nových pravidel s tím, že s jednotlivými vlastníky půdy v KU Bylany a Lány se uzavřely nájemní smlouvy na užívání pozemků. Družstvo současně zajišťovalo i restituce na pozemky pro ty vlastníky, kterým byly pozemky odebrány.

Po ukončení činnosti Sempry v Heřmanově Městci se působnost družstva rozšířila i na pozemky, které Sempra obhospodařovala. Družstvo Agricola začalo hospodařit asi na 1.000 ha zemědělské půdy a později až na 1.500 ha. Předsedou byl zvolen ing. František Kopecký a místopředseda ing. František Zita.

Organizace družstva byla jiná. Práce v družstvu zajišťují jednotliví podnikatelé, kteří si pronajali prostory a zemědělskou techniku družstva. Zemědělské práce družstvu fakturují. Podle stejných pravidel pokračovala i živočišná výroba. Později družstvo ukončilo chov skotu a prasat. Také i v tomto případě si některé stáje jednotliví podnikatelé pronajali a podnikají v nich.

Rok 2000 – nové tisíciletí
Družstvo nadále úspěšně hospodaří na pronajatých pozemcích. Horší situace je v podnikání na úseku živočišné výroby, kde jednotliví podnikatelé končí se svým podnikáním na tomto úseku. Rostlinná výroba se stává stěžejní činností družstva.

Od roku 2002 byl do funkce místopředsedy zvolen pan Štefan Balčák, předsedou nadále zůstává pan Ing. František Kopecký. V následujících letech družstvo provádí rozsáhlé rekonstrukce skladů, posklizňových úprav obilovin a komunikací. I přes nepříznivý vývoj komodit má družstvo dobrý hospodářský výsledek. V roce 2008 byl změněn název a sídlo družstva na Družstvo Agricola Bylany, se sídlem Lány 97.

Na podzim roku 2009 všechny zaskočila smutná zpráva, že po krátké nemoci zemřel předseda družstva Ing. František Kopecký.

Do doplňujících voleb v roce 2010 byl pověřen vedením družstva pan Štefan Balčák a na výroční členské schůzi byl předsedou družstva zvolen Ing. Jaromil Mádlo, který byl zvolen v řádných volbách i v roce 2012. Na těchto volbách nebyl zvolen místopředseda, proto byl doplňujícím hlasováním zvolen představenstvem zástupce předsedy družstva pan Vladimír Rubeš. Na Výroční členské schůzi v roce 2013 byl pan Vladimír Rubeš zvolen místopředsedou představenstva Družstva Agricola Bylany.


Poslední aktuality

20.12. 2019

Změna ceny obědů od 1. 1. 2020 více info zde....více »


7.11. 2018

Provozní doba kompostárny BRO zde ....více »


1.03. 2017

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u sprá...více »


16.03. 2016

Informace pro vlastníky pozemků zde....více »